A comprehensive workflow for target adaptive sampling long-read sequencing applied to hereditary cancer patient genomes

Authors: Wataru Nakamura, Makoto Hirata, Satoyo Oda, Kenichi Chiba, Ai Okada, Raúl Nicolás Mateos, Masahiro Sugawa, Naoko Iida, Mineko Ushiama, Noriko Tanabe, Hiromi Sakamoto, Yosuke Kawai, Katsushi Tokunaga, NCBN Controls WGS Consortium, Shinichi Tsujimoto, Norio Shiba, Shuichi Ito, Teruhiko Yoshida, Yuichi Shiraishi