The application of nanopore targeted sequencing in the diagnosis and antimicrobial treatment guidance of bloodstream infection of febrile neutropenia patients with hematologic disease

Authors: Mei Hong, Danyue Peng, Aisi Fu, Xian Wang, Yabiao Zheng, Linghui Xia, Wei Shi, Chenjing Qian, Zixuan Li, Fang Liu, & Qiuling Wu