16S rRNA nanopore sequencing for the diagnosis of ocular infection: a feasibility study

Authors: Masatoshi Omi, Yoshiyuki Matsuo, Kaoru Araki-Sasaki, Shimpei Oba, Haruhiko Yamada, Kiichi Hirota, & Kanji Takahashi