An atlas of plant full-length RNA reveals tissue-specific and evolutionarily-conserved regulation of poly(A) tail length

Authors: View ORCID ProfileJinbu Jia, Wenqin Lu, Bo Liu, Yimin Yu, Xianhao Jin, Yi Shu, Yanping Long, Jixian Zhai