CiDRE+ M2c macrophages hijacked by SARS-CoV-2 cause COVID-19 severity

Authors: Yuichi Mitsui, Tatsuya Suzuki, Kanako Kuniyoshi, Jun Inamo, Kensuke Yamaguchi, Mariko Komuro, Junya Watanabe, Mio Edamoto, Songling Li, Tsukasa Kouno, Seiya Oba, Tadashi Hosoya, Shohei Koyama, Nobuo Sakaguchi, Daron M. Standley, Jay W. Shin, Shizuo Akira, Shinsuke Yasuda, Yasunari Miyazaki, Yuta Kochi, Atsushi Kumanogoh, Toru Okamoto, & Takashi Satoh